İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ 1. ÜNİTE ÖZETİ - İSLAM ÖNCESİ ARABİSTAN VE ARAPLAR'DA SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT

Logo
İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ 1. ÜNİTE ÖZETİ - İSLAM ÖNCESİ ARABİSTAN VE ARAPLAR'DA SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT
 • 3436 Okuma
 • 0 Yorum

İLK DÖNEM İSLAM TARİHİ 1. ÜNİTE ÖZETİ - İSLAM ÖNCESİ ARABİSTAN VE ARAPLAR'DA SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT

Peygamberimize 40 yaşında ve 610 yılında vahiy gelmiştir. Peygamberimiz 53 yaşına kadar yani hicret edinceye kadar Mekke'de yaşamıştır.placeholder


 MEKKE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

 • Doğumu
 • Çocukluğu
 • Gençliğini geçirdiği şehir
 • Vahyin geldiği
 • İslamın doğduğu şehir
 • 53 yaşına kadar yaşamını sürdürmüştür.
 • İslamın beşiği olarak bilinir.

MEDİNE İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

 • Peygamberimiz son 10 yılını burada geçirdi.
 • Peygamberimizin vefat ettiği şehirdir.

HİCAZ BÖLGESİNİN ÖNEMLİ ŞEHİRLERİ

 • Mekke
 • Medine 
 • Taif

Cahiliye Dönemi = İslamiyet Öncesi Dönem

Hanif İnancı Nedir?

Hz.İbrahim'in tebliğ ettiği din üzere yaşamaya ve kötülüklerden olabildiğince uzak durmaya çalışan insanların dinidir. Peygamberimizde o dönemde bu inanca mensuptur.placeholder

İSLAMİYET ÖNCESİNDE ARABİSTAN'DA YER ALAN İNANÇLAR

 • Putperestlik
 • Sabilik-gök cisimlerine tapma,yıldızlara tapma
 • Mecusilik-ateşe tapma
 • Politeizm-çok tanrıcılık

GÜNEY ARABİSTAN'DA KURULAN DEVLETLER

 • Mainliler
 • Sebeliler
 • Himyeriler

KUZEY ARABİSTAN'DA  KURULAN DEVLETLER

 • Nabatiler
 • Gassaniler
 • Tedmürlüler
 • Kindeliler 
 • Hireliler

HİCAZ

 • Arap yarımadasının batısında yer alır.
 • Arabistanın en önemli bölgesi Hicaz'dır. Hicaz'ın en önemli şehri ise Mekke'dir.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Yeryüzünde ibadet maksadıyla yapılan ilk mabed ''KABE''
 • Hz.İbrahim Mekke'yi 3. ziyaretinde oğlu İsmail ile birlikte kabeyi inşa etmiştir.


AMR B. LUHAY KİMDİR?

 • Arabistan'a putu ilk sokan kişidir.
 • Putlara bazı hayvanların adanması adetini başlatan kişidir.

      -Bahire-Saibe-Vasile-Hami- gibi isimlerle hayvanlar adanırdı. 

Deve koyun gibi adanan hayvanlar puta  adandıktan sonra serbest bırakılır. Bu hayvanların kutsal bir mahiyet kazandığına inanılır istisnai durumlar hariç bu hayvanlara hiçbirşekilde dokunulmazdı.

KUREYŞİN HAKİMİYETİ

 • Hz. İsmail
 • Cürhümlüler
 • Huzaalılar
 • Kureyş Kabilesi


Kureyşin mekkeye yerleştirilen koluna Kureyşü'l -Bitah denir.

Kureyşin Mekke dışına yerleştirilen kolllarına Kureyşu'z-Zevahir adı verilir.

RİYASET

Mekke'nin dini ve siyasi yönetimi anlamına gelir. Bu görevi KUSAY üstlenmiştir.Kabe ile ilgili hizmetleri elinde toplamıştır. Bu hizmetler islam dönemine kadar devam etmiştir.

HİZMETLER 

 • Darünnedve - Kureyş kabilesinin önemli meseleleri görüşüp karara bağladığı toplantı yeridir.
 • Kıyade - Mekke'de ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığını ifade eder.
 • Liva - Kabileye ait sancağın muhafazasından sorumludur.
 • Hicabe -yalnız kapısıyla ilgili görevler 
 • Sidane - Kabe ile ilgili bütün hizmetleri ifade eder.
 • Sikaye - Kabeyi ziyarete gelen hacılara su temin eder.
 • Rifade - Hacıları ağırlama ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasını ifade eder.


Kabe ile ilgili görevlerin taksimi konusunda anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Kureyşliler 3 gruba ayrılır.

1.GRUP - ABDÜDDAROĞULLARI

 • Beni Mahzum
 • Beni Sehm
 • Beni Cumah
 • Beni Adi b. Ka'b

2.GRUP -ABDÜMENAFOĞULLARI

 • Beni Esed
 • Beni Zühre
 • Beni Teym b. Mürre
 • Beni Haris b. Fihr

3.GRUP- TARAFSIZ KALANLAR

 • Beni Amir B. Lüey
 • Beni Muharib b. Fihr

Bu gruplar anlaşmaya vararak savaş yapmaktan vazgeçmişlerdir.

ABDÜMENAFOĞULLARI

 • Mutayyebin (güzel kokulular)
 • Hılfü'l Mutayyebin (yaptıkları yemine verilen isim)

Üstlendikleri Görevler

 • Rifade
 • Sikaye
 • Kıyade


ABDÜDDAROĞULLARI

 • Ahlaf (yeminliler)
 • Hilfü'l Ahlaf (yaptıkları yemine verilen isim)
 • Leakatü'd-dem(kan yalayıcıları)
 • Hılfü leakati'd-dem

Üstlendikleri Görevler

 • Hicabe-Sidane
 • Liva
 • Darünnedve yöneticiliği


İLAF NEDİR - NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Kureyş'in bazı ülke ve kabilelerle ticaret anlaşmaları yapıp serbest dolaşım izni almasına denilmektedir. Bu durum K.Kerim'de ''KUREYŞ'' süresinde geçer.


HARAM AYLAR

 • Zilkade
 • Zilhicce
 • Muharrem 
 • Recep


Mekke Döneminde Müşrik Arapların Taptığı Önemli Putlar


 • Hübel
 • İsaf ve Naile
 • Lat
 • Menat
 • Uzza


HÜBEL

 • Putların en büyüğü ve en önemlisidir.
 • Kırmızı akik taşından ve insan suretinde yapılmıştır.
 • Amr b. Luhay tarafından Suriyeden Mekke'ye getirilen ilk puttur.
 • Ezlam okları (fal okları ) Hübelin yanında çekilirdi.

İSAF VE NAİLE

Cürhümlülere mensup olan İsaf adlı erkek ile Naile adlı kadın kabede birleştikleri için taşlaşmışlar ve birisi Merve diğeri Safa tepesine dikilmişti. Zaman içerisinde de unutulup gitmişlerdi. Amr b. Luhay daha önceki nesillerin ibadet ettiğini söyleyerek halkı bu puta davet etmeye çağırmıştır.Başlangıçta ibret için dikilen taş daha sonra ibadet edilen putlar haline gelmiştir.

Kusay b. Kilab başa geçtiğinde bu putları Zemzem kuyusunun yanına koymuştur.LAT

 • Taif'te yaşayan Sakif kabilesinin putudur.
 • Dört köşeden oluşan bir kaya parçasıdır.
 • Menat ve Uzza ile birlikte en çok saygı gören putlardandır.

MENAT

 • Hüzeyl kabilesine ait siyah bir kayadır.
 • Müşellel denilen yerdedir.
 • Arapların taptığı putların en eskisidir.
 • Evs ve Hazrec kabileleri başta olmak üzere araplar çok önem verirlerdi Menat'ı ziyaret edip traş olmadıkça yapmış oldukları haccın tamam olacağına inanmazlardı.


UZZA

 • Beyaz bir taş olduğu zikredilir. 
 • Kabeyi tavaftan sonra buraya gelirlerdi gelmezlerse ibadetlerini tamamlamış saymazlardı.
 • Uzza'yı anne, Lat ve Menat'ı onun kızları olarak görürlerdi.


ÖNEMLİ PANAYIRLAR

 • Ukaz
 • Mecenne
 • Zülmecaz
 • Hubaşe

placeholder

DEVAMINI İSTİYORSANIZ YORUMLARA BELİRTİN...

yazar

İddialıyım yazı yazmayı ve okumayı severim. İdealleri olan ve hayata tutunmaya çalışan bir bireyim.